Can dien tu Tanita, Cân điện tử Tanita

Cân điện tử KD-160
Cân điện tử Tanita
Cân Tanita 200
Cân điện tử Tanita KD200